Algemene Voorwaarden Paolo Diana

 

  1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Definities

1 Paolo Diana (eenmanszaak): gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 83638091 handelend onder de naam Paolo Diana.

2 Website: de website van Paolo Diana, te raadplegen via www.paolodiana.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Paolo Diana en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Paolo Diana en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Paolo Diana zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Paolo Diana slechts bindend, indien en voor zover deze door Paolo Diana uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van Paolo Diana afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Paolo Diana kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Paolo Diana afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 Paolo Diana kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit

 

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Paolo Diana en het voldoen aan de daarbij door Paolo Diana gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Paolo Diana onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Paolo Diana het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Registratie

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Paolo Diana is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Paolo Diana daarvan in kennis te stellen, zodat Paolo Diana gepaste maatregelen kan nemen.

 

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Paolo Diana is ontvangen, stuurt Paolo Diana de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Paolo Diana is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

4 Indien Paolo Diana de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Paolo Diana raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

7 Paolo Diana is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

Herroepingsrecht/retour

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Paolo Diana binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

Paolo Diana draagt de kosten voor het retourneren, het retour sturen is voor Klant derhalve kosteloos. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. 3 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Paolo Diana te retourneren, dan wel binnen deze termijn Paolo Diana op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Paolo Diana

Hellestraat 39

3811LK, Amersfoort

3 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

4 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

5 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

Betaling

1 Klant dient betalingen aan Paolo Diana volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Paolo Diana is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

 

Garantie en conformiteit

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Paolo Diana een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

2 Paolo Diana staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Paolo Diana er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3 Een door Paolo Diana, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Paolo Diana daarvan in kennis te stellen.

5 Indien Paolo Diana de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Paolo Diana, dan kan hij bij Paolo Diana telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 Paolo Diana geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Paolo Diana binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

Aansprakelijkheid

1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2 De totale aansprakelijkheid van Paolo Diana jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3 Aansprakelijkheid van Paolo Diana jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Paolo Diana jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Paolo Diana.

5 De aansprakelijkheid van Paolo Diana jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Paolo Diana onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Paolo Diana ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Paolo Diana in staat is adequaat te reageren.

6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Paolo Diana meldt.

7 In geval van overmacht is Paolo Diana niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade

 

Eigendomsvoorbehoud

1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Paolo Diana

 

Persoonsgegevens

1 Paolo Diana verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Paolo Diana gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Paolo Diana

Hellestraat 39

3811 LK, Amersfoort

tel 0641230708

e contact@paolodiana.nl

KvK 83638091

 

  1. PRIVACY VERKLARING

Paolo Diana, gevestigd aan Hellestraat 39, Amersfoort, 3811LK is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Paolo Diana verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op

deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app en/ of via andere diensten van Paolo Diana

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Paolo Diana verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u in specifieke producten waarvoor ons opdracht is gegeven. Afhankelijk van het product kunnen deze zijn:

– ras

– godsdienst of levensovertuiging

– politieke voorkeur

– seksuele leven

– gezondheid

– strafrechtelijk verleden

– Biometrische gegevens

De gegevens die daadwerkelijk nodig zijn voor het specifieke product waartoe ons opdracht wordt gegeven, worden in het contract of in de overeenkomst van de opdracht specifiek vermeld. Als de bijzondere gegevens niet nodig zijn voor het product, worden deze persoonsgegevens ook niet verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Paolo Diana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Paolo Diana verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe

verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– Bij opdrachten die Paolo Diana uitvoert voor de overheid (zoals ministeries, politie en

justitie), volgt Paolo Diana de richtlijnen van die specifieke overheidsinstantie. Paolo Diana zal

daarbij deze richtlijnen in de opdracht verwerken. Indien er bij deze overheidsorganisatie

richtlijnen missen die Paolo Diana zelf hanteert, vult Paolo Diana de AVG richtlijnen aan. Deze worden

wederom specifiek verwerkt in het contract of in de overeenkomst tussen Paolo Diana en

de overheidsinstantie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Paolo Diana neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Paolo Diana) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Paolo Diana bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Het termijn van onze bewaartermijnen is afhankelijk van de opdracht:

– Bij coaching producten:

  In ieder geval zolang de coaching loopt, tot maximaal 1 jaar na het afsluiten van

het traject, voor het geval een coachee besluit het traject weer op te pakken.

– Bij teamanalyse producten:

Zolang de opdracht loopt. Daarna wordt er een rapportage aan de opdrachtgever –

verstrekt. Paolo Diana vernietigt de gegevens zodra de opdracht volledig is afgerond.

– Bij onderhandelingen en mediation producten:

In ieder geval zolang de onderhandeling of mediation loopt. Per onderhandeling of

mediation wordt er contractueel vastgelegd wat de bewaartermijnen zullen zijn van

die specifieke opdracht.

– Bij trainingsproducten:

Zolang de opdracht duurt. Na het afsluiten van de trainingen worden bijzondere

persoonsgegevens direct vernietigd. Bedrijfsgegevens en de gegevens van

contactpersonen worden door Paolo Diana opgeslagen met een termijn van vijf jaar, zodat

er communicatie mogelijk blijft over vervolgtrajecten van trainingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Paolo Diana verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Paolo Diana blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Paolo Diaan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

III. ANNULERING DEELNAME AAN EEN TRAINING

Bij annulering door een deelnemer aan een training geldt het volgende (uitgegaan wordt van kalenderdagen):

  • annulering tot vier weken voor de start van de training is kosteloos;
  • bij annulering binnen vier weken maar langer dan twee weken voor de start van de training is de helft van de trainingskosten verschuldigd;
  • bij annulering binnen twee weken voor de start van de training zijn de volledige trainingskosten verschuldigd.

In overleg met Paolo Diana kan worden bepaald onder welke voorwaarden hernieuwde deelname mogelijk is.

 

 

  1. COPYRIGHT

De inhoud van deze website (inclusief alle elementen van website vormgeving, tekst, figuren, foto- en videomateriaal, alle broncodes en software) zijn exclusief eigendom van Paolo Diana, behalve wanneer dat uitdrukkelijk is aangegeven.

U kunt de website bekijken en delen ervan op uw persoonlijke computer downloaden mits dit materiaal alleen wordt gedownload om zelf te bekijken of voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik uitgesloten. het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paolo Diana niet toegestaan om:

  • materiaal op te slaan voor andere doeleinden dan boven genoemd,
  • kopieën te printen behalve om zelf te bekijken of voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik uitgesloten,
  • materiaal (digitaal) te reproduceren, kopiëren, verzenden of publiceren,
  • wijzigingen aan te brengen in de inhoud

Neem in geval van twijfel contact met ons op contact@paolodiana.nl